A. 帐户信息&联络资料

帐户信息:

您在我司系统中的交易帐号

交易帐号所对应的客户名称

联络方式:

您的手机号码

您的邮箱地址

输入金额&选择支付方式 Enter the amount & select a payment method

入金金额:
Deposit amount

请输入本次计划入金金额 CNY